cv-goodbye-here-is-full-history-of-soon-to-be-discontinued-adidas-ace-ws

การกลับมาอีกครั้งของ Predator ในฐานะ Silo ใหม่ในสายคอนโทรล นั่นย่อมหมายความว่า ตระกูล ACE จะต้องหาย หรือลาวงการแล้ว Continue reading “จากวันนั้น-ถึงวันนี้: ประมวลภาพรวมสตั๊ดที่ชื่อ ACE ก่อนลาวงการ”